DVOŘÁK, P. Kvalita a konkurenceschopnost. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Kandidát pracoval velmi iniciativně, pravidelně konsultoval jak osobně, tak i prostřednictvím e-mailu. Práce je využitelná jak v praxi, tak i jako východisko pro případnou budoucí diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toul, Jiří

Předložená bakalářská práce na téma "Kvalita a konkurenceschopnost" je přehledně a logicky členěna. Obsahuje mnoho gramatických chyb, vyjadřování je často krkolomné nebo vágní, některé věty postrádají logiku. Odborné pojmy, jenž jsou v práci zmíněny, nejsou vždy dostatečně vysvětleny, popsány, nebo doplněny vhodnými ilustracemi. Využití informačních zdrojů se jeví jako příkladné.Práce má teoretický charakter, což je však v souladu s jejím zadáním. Autor se v problematice zjevně orientuje, uvedené závěry jsou však z hledisky originality spíše průměrné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20659