HORÁKOVÁ, T. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Zajímavý hmotový koncept vycházející z historické stopy místa. Diskutabilní je napojení na sousední objekt. Hmotu se podařilo vhodně funkčně naplnit. Celkový dojem z práce bohužel kazí nedořešené fasády a grafická prezentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Studentka pracovala se zájmem a účastnila se všech konzultací. Hodnocení přístupu studentky (a celkové hodnocení práce) bohužel ovlivnilo špatné rozvržení časového harmonogramu práce.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Celkově lze hodnotit práci jako průměrnou s možným pozitivním potenciálem, který s ohledem na špatný časový rozvrh práce zůstal, bohužel, nevyužit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Z návrhu je čitelná snaha o kompaktní zastavění parcely a její efektivní využití a také snaha o pohledovou uzávěru uliční osy vycházející z náměstí. Sporná je však myšlenka odtržení objektu od stávajícího Mikyškova domu, snad, z důvodu potřeby manipulace u zásobovacích vjezdů do sousedního objektu. Toto odtržení navíc oslabuje význam a funkčnost “pasáže” uvnitř domu.
Architektonické řešení B Opět lze konstatovat dobrý úmysl ve snaze o rozdrobení monobloku do fragmentů jednotlivých domů (koleje, administrativy, bydlení). Výsledek ale není doveden do přesvědčivého výsledného návrhu, jaký se začíná rýsovat u části vysokoškolské koleje, a to zřejmě v důsledku “nedostatku času”. Škoda.
Provozní řešení C Kladně hodnotím snahu o “vytěžení” parteru pro pronajímatelné funkce. Celkově ale působí chaotickým dojmem s hlubokými a komplikovanými dispozicemi (především v nižších podlažích) a kolizemi v provozu (atrium). Dalším sporným momentem je (ale nejsem si jist je-li to závada provozu) 5-ti úrovňová podzemní garáž (objem podzemní části se rovná té nadzemní, není-li větší) v souvislosti s funkčním programem v nadzemní části.
Technicko konstrukční řešení C V předloženém paré dokumentace chybí výkres(y) konstrukčního schéma. Základní konstrukční schéma je, zřejmě, proveditelné. Nedořešeným místem je dno otevřeného atria tak, jak je prezentováno ve výkresu řezu.
Formální úroveň D Spíše průměrná s kvalitnějšími momenty u výkresů pohledů, ale celkově podobu ovlivnil, zřejmě, špatný časový rozvrh zpracovatelky. Samostatnou kapitolkou je textová část práce.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 51280