FERDUS, J. Laboratoř počítačové podpory řešení analogových obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Student využíval konzultací a měl snahu pracovat samostatně. Práce patří spíše k jednodušším. Problematiku zpracoval ne relativně dobré úrovni a vzniklé problémy dokázal řešit. Zadání bakalářské práce v zásadě splnil standardním způsobem. Úlohy mohly být rozpracovány do větší šíře a hloubky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti a využití simulačních programů pro simulaci analogových a číslicových obvodů. Student se zaměřil na nejvíce používané programy v této oblasti. Rozebral jejich vlastnosti a možnosti. V této části se mnohdy spokojil se základním popisem funkcionality, někde sklouzl k popisu ovládání. Rozbor programů mohl být důkladnější, vlastnosti jádra, byť vycházejí z jednoho základu, z toho vycházející výhody, nevýhody, možnosti výpočetní metody, hlubší rozbor vlastností a co to znamená pro počítačovou simulaci. Druhá část práce je zaměřena aplikačně. Je vybrán jeden vzorový příklad analogového obvodu a jeden příklad číslicového obvodu a ve vybraných simulačních programech jsou provedeny některé analýzy. Student se omezil pouze na kmitočtovou charakteristiku u zvoleného příkladu zesilovače. Simulační programy však umí celou řadu dalších analýz, které měly být prezentovány. Obdobně to platí i pro simulovaný číslicový obvod. Takto práce působí poněkud nedokončeně a neukazuje tak maximum možností simulačního programu. Odborná úroveň BP je z výše uvedených důvodů nižší. V práci se vyskytují některé nepřesnosti ve výrazech. Formální zpracování je na přijatelné úrovni. Přes uvedené nedostatky student dostatečně pronikl do problematiky a dokázal aplikovat získané poznatky. Zadání považuji za relativně splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 14084