ROUSEK, A. Odpočet trestných bodů ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Semela, Marek

Původní práce byla z důvodu své nízké úrovně a obecnosti odmítnuta. Došlo ke změně vedoucího práce. Práce byla zejména ve své praktické části doplněna o výsledky dotazníkového šetření mezi účastníky kurzů bezpečné jízdy. Teoretická část práce byla pouze upravena, obsahuje velké množství textu z jiných zdrojů, který není vždy odpovídajícím způsobem odlišen od vlastních myšlenek autora. Práce obsahuje zbytečně mnoho obrázků (například polygony či velké obrázky grafů). V teoretické části měla být věnována podstatně větší pozornost ostatním systémům v jiných zemích s bodovým systémem. Návrhy mohly být komplexní, nemusely se rozhodně týkat jen kurzů bezpečné jízdy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem E
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Frič, Dalimil

Práce je bezesporu velkým přínosem pro opatření v podpoře prevence bezpečné dopravy . Institut odečtu bodů „kurz školení bezpečné jízdy“ je jediným legislativně podporovaným kurzem ( ucelená teoretická a praktická část ) celoživotního vzdělávání řidičů v ČR. Tento dobrovolný institut od roku 2006 přinesl svůj podíl do opatření k prevenci bezpečné dopravy v oblasti preventivní i restriktivní . Tato práce se tímto tématem zabývá unikátně a je užitečná . Osobně bych se přikláněl k novele předmětných zákonů ,které upravují tento institut. Způsob provádění a metodika tohoto kurzu již dnes neodpovídá potřebám úrovně a schopnostem řidičů . Doporučil bych , aby závěry této práce byly podkladem pro návrh novel silničních zákonů ČR. Práce snese srovnání s pracemi v zahraniční na obdobné téma . Přikláněl bych se o zařazení tohoto tématu do PILOTNÍHO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘIDIČŮ V EVROPĚ ( Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP – Zpráva o bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 – 2020)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Téma je velmi široké a první v ČR svého druhu . Práce by měla pokračovat dalším rozvojem a k jejím výstupům by mělo být přihlíženo při tvorbě novel zákonů.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je velkým přínosem pro institut odečtu bodů v ČR, doposud se tímto celospolečenským tématem od roku působnosti tohoto zákona ( zák. 374/2007 Sb a vyhláška 156/2008) nikdo nezabýval. Práce je přínosem pro Asociaci dopravních psychologů ČR.
Odborná jazyková úroveň B Úroveň odpovídá snaze vypracovat toto téma.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49535