PRUDEK, S. Modely silové části regulace vodní turbiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Značně náročné téma, vyžadující detailní znalosti dané strojní technologie i modelování v prostředí Matlab-Simulink. Výborný systémový přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matoušek, Radomil

Celkové slovní hodnocení: Diplomant splnil všechny body zadání. Přesto, že se domnívám, že obdobné simulace musí být provozovateli PVE Dalešice k dispozici minimálně od roku 1999, považuji práci za prakticky přínosnou minimálně pro diplomanta. Členění kapitol je logické a odpovídá požadavkům cílů DP. Vzhledem ke specifickému zaměření tématu považuji práci za netriviální, prokazující jednoznačně schopnost diplomanta aplikovat inženýrské schopnosti v reálný a použitelný výsledek. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Práce je psaná logicky a srozumitelně, matematická typografie však neodpovídá standardům. Pokud tvrdíte o vztahu (7.2), že je ODR 1. řádu, jak si vysvětlujete dva integrátory v modelu (obr. 17)? Opravte. Model je funkční a poměrně komplexní, ale nepůsobí na mne zcela „odladěným“ dojmem. Model obsahuje algebraické smyčky, které samy o sobě mohou způsobovat nestabilitu řešení. Simulace je výpočetně náročná o čemž svědčí volba řešiče. Vysvětlete volbu stiff řešiče a zda jste se citlivostí volby řešiče zabýval? Některé volené parametry mají „pečeť“ empirie, vycházel jste spíše ze simulačních experimentů, nebo z doporučení expertů PVE Dalešice či školitele (Doc. Němce)? Uvažoval jste o užití specializovaného Matlab Toolboxu? (SimHydraulics) V závěru práce předesíláte možnost uvedení výsledků DP do praxe. Můžete stručně shrnout technické a finanční výhody, které by plynuly z této hypotetické úvahy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20669