SKLENÁŘ, J. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce představuje kvalitní výstup, který předkládá ucelené a propracované řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos a praktické využití návrhu A Navrhovaná opatření pro zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků 1.FC Slovácko mají praktický charakter. Návrhy řešení jsou detailně vypracovány.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Řešitel diplomové práce přistupoval k vypracování závěrečné práce svědomitě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou je adekvátní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Úprava tabulek, grafů a textu je na velmi dobré úrovni. Nicméně úroveň odborného jazyka v praktické části vykazuje určitý prostor ke zlepšení.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl diplomové práce byl bezezbytku naplněn a výstup diplomové práce je v souladu s rozsahem zadání.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Seznam zdrojů a použité literatury je rozsáhlý a relevantní a úzce souvisí s řešenou problematikou. Úroveň teoretické části je adekvátní, řešitel čerpal z velkého počtu zdrojů odborné literatury.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část závěrečné práce je zpracována logicky a pečlivě. Jsou zde použity vhodné metody zpracování vstupních dat. Rozsah vzorku respondentů dotazníkového šetření dokladuje pečlivý přístup řešitele diplomové práce.
Odborná úroveň navrhované části A Práce obsahuje propracované a logické návrhy, které vycházejí z provedené analýzy.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhlík, Radim

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52216