ŠEBESTA, J. Vícepásmová flíčková anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Všetula, Petr

Tématem semestrálního projektu byl návrh vícepásmových flíčkových antén. Na základě těchto návrhů měl student vytvořit numerické modely v programu CST Microwave a ověřit jejich vlastnosti. V první části se student věnoval různým způsobům napájení flíčkových antén. V další části se zabýval různými přístupy pro dosažení vícepásmového chování flíčkových antén. Student vybral nejvhodnější strukturu vícepásmové flíčkové antény, kterou podrobil optimalizaci s cílem dosáhnout co nejlepšího impedančního přizpůsobení v GSM pásmu. Anténu následně realizoval a ověřil její vlastnosti. Porovnání měření a simulace prokázalo dobrou shodu. Z práce je zřejmé, že se studentovi nepodařilo dosáhnout požadavků na směrové charakteristiky, což v závěru odůvodnil. Student na projektu pracoval soustavně a aktivně využíval literatury. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Puskely, Jan

Předkládaná bakalářská práce pojednává o vícepásmových flíčkových anténách. V úvodu jsou rozebírány typy flíčkových antén a jsou diskutovány možnosti napájení těchto anténních struktur. Tyto napájecí techniky jsou dále v práci navrženy. Nicméně, postrádám zde jakoukoliv jejich bližší analýzu či zhodnocení z hlediska impedančních a vyzařovacích vlastností. V další fázi je pozornost věnována obdélníkovému flíčku a jeho modifikaci pomoci štěrbiny pro získání druhého rezonančního pásma. Autor zde analyzuje několik štěrbinových modifikací, ale opět bez jakéhokoliv závěrečného zhodnocení. Na základě získaných zkušenosti autor nakonec navrhl a realizoval dvoupásmovou flíčkovou anténu. Oceňuji zde dosažených výsledků, které byly ve výborné shodě se změřenými parametry. Po formální stránce má práce několik nedostatků. Popisky v obrázcích jsou v anglickém jazyce. Parametrizované proměnné nejsou zakótovány v obrazcích obecně. Pro lepší srovnání dosažených výsledků (zejména u směrových charakteristik) by měli být rozsahy vykreslovaných hodnot v grafech vždy stejné. U posledních obrázků 4.9 a 4.10 mi chybí popisky os. Jinak považuji zadání práce za splněné. Rozsah práce je odpovídající a zpracování je na dobré úrovni. Doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 52281