ELSNER, O. Jeřábová kočka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Technická zpráva i často zjednodušený základní výpočet vykazují kvalitní, přesné, zodpovědné provedení. Autor má dokonalé znalosti v oblasti konstrukční dokumentace. Tato bakalářská práce představuje schopnost autora úspěšně pracovat při konstrukční-projekční činnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Autor vytvořil návrh zdvihového ústrojí kočky mostového jeřábu. Provedl konstrukční návrh a funkční výpočet lana, kladek, lanového bubnu, kladnice a pohonu zdvihového ústrojí. Veškeré výpočty jsou provedeny podle platných norem. Výkresová dokumentace je na vysoké úrovni. Celá práce je zpracována velmi přehledně a pečlivě. Bakalářská práce má vynikající úroveň a plně odpovídá zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19302