STRUHELKA, M. Ovládání motorů po sběrnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Student ve své bakalářské práci pracoval na způsobech ovládání tří typů motorů používaných v modelářství: stejnosměrný, servo a krokový. Pro každý z nich student navrhl, naprogramoval a otestoval způsob komunikace a ovládání pomocí 8bitového MCU. V letním semestru se student specializoval výhradně na ovládání stejnosměrného motoru, na komunikaci mezi řídicími procesory a testováním vytvořených knihoven na modelu čtyřkolového podvozku. Finální koncepce obsahuje jeden nadřazený procesor a několik (dva, ale může být i více) podřízených procesorů, které ovládají vždy dva motory. Přínosem studenta je návrh vlastního komunikačního (sériového) protokolu pro ovládání více motorů a vývoj knihovny API funkcí pro ss motory. Student pracoval samostatně a konzultace využíval k diskuzím nad drobnými problémy. Správná funkce zapojení i obslužných softwarů byla prezentována vedoucímu projektu. Student by mohl navrhnout, jaká další rozšíření může projekt obsahovat v budoucnu (domnívám se totiž, že možnosti řízení a kontroly podvozku nebyly zcela vyčerpány).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Předložená bakalářská práce se zabývá řízením stejnosměrných a krokových motorků a serv. Požadavkem je vytvořit zařízení pro ovládání více těchto zařízení po sběrnici, konkrétně je specifikovaná I2C. Úvod je koncipován jako seznámení se s jednotlivými zařízeními a integrovanými obvody pro řízení (u krokového a stejnosměrného motorku). Zde bych uvítal přehlednější členění možností řízení i vlastních IO. Je zde poměrně stručně pojednáno jen o konkrétních typech, které jsou pak přímo použity při realizace. Druhá část práce popisuje protokol navržený pro komunikace a SW realizaci. Většina formulací se omezuje na popis jak je co realizováno bez zdůvodnění proč právě takto. Z přiložených zdrojových souborů a z popisu testování finální realizace je patrné, že výsledné zařízení se chová převážné podle očekávání. Lakonické konstatování v závěru, že u odesílání dat je část zopakována, což by neměla, by si zasloužilo pečlivější zjištění příčiny.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 52279