BEDNAŘÍK, J. Výpočet energetické dostatečnosti napájení tratí DPMB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Téma diplomové práce zadané DPmB vychází z požadavků zadavatele, tzn., že řeší konkrétní problém napájení prodloužené trolejbusové linky. Problematika napájení linek MHD je řešena v jednotlivých podnicích individuálně podle místních zvyklostí. V duchu této praxe je i zpracována tato diplomová práce. Ke splnění požadavků zadání používal diplomant výhradně materiály dodané pracovníky DPmB. Během řešení a zpracování práce byl student poměrně aktivní. Kapitolu dotýkající se ekonomického zhodnocení a porovnání variant řešení diplomant mírně podcenil. Formální zpracování práce odpovídá současným trendům. Její kvalitu negativně ovlivňují některé neopravené gramatické chyby. Využití literatury odpovídá zadané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 14/20
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

DPmB, Jiří Šebor -

Úkolem diplomanta bylo optimalizovat napájení trakční sítě DPmB v oblasti Vinohrady - Líšeň. Požadavky zadání splnil podle požadavků zadavatele. Odborná úroveň práce odpovídá současným poznatkům v problematice návrhu městských trakčních sítí. Odbornou úroveň práce mírně snižují nepřesné formulace řešených problémů (např. v odst. 2.3 první odst.). Uvedené nepřesnosti nemají zásadní vliv na odbornou úroveň práce. Interpretace výsledků a především jejich zdůraznění potvrzuje nutnost řešit napájení trakce v uvedené lokalitě. Formální zpracování práce odpovídá současným možnostem. Na kvalitě formálního zpracování se negativně projevila neznalost gramatiky mateřského jazyka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 19315