SLOVÁČEK, M. Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení diplomové práce se zájmem a samostatně. Nicméně tato samostatnost vedla k tomu, že realizovaná aplikace ne zcela splnila představy vedoucího diplomové práce. Značnou nevýhodou je konfigurace struktury parametrů při načítání appletu a jednosměrný přenos parametrů. Díky tomu není možné v hostitelské aplikaci otevřít jiný modul algoritmu číslicového zpracování signálů, aniž by bylo nutné applet znovu načíst, a applet také není schopen reagovat na změny parametrů způsobené lokálním řízením. První funkční verze aplikace byla vedoucímu práce předvedena v době, kdy na změny takového rozsahu již nebyl čas. Nicméně zadání diplomové práce ve znění, v jakém je formulováno, splněno bylo. Po formální stránce je diplomová práce na dobré úrovni, ale schází rozbor komunikačního protokolu, důvody jeho volby, výhody / nevýhody atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mačák, Jaromír

Dálkové řízení parametrů algoritmů číslicového zpracování signálu je aktuálním tématem a najde uplatnění v řadě aplikací. Autor se konkrétně zabývá řízením parametrů zásuvných modulů technologie VST pro zpracování signálů v reálném čase pomocí webového prohlížeče. Diplomová práce je vhodně členěna na jednotlivé kapitoly. V první kapitole jsou popsány stávající protokoly pro řízení hudební elektroniky, následuje popis technologie VST a dále již samotné řešení problematiky. Slabou stránkou řešení je dle mého názoru pouze jednostranné předávání parametrů algoritmů, což v některých situacích nemusí stačit. Applet by mohl mít dále přístup i k některým funkcím hostitelské aplikace, případně umožnit řízení více zásuvných modulů současně. Autor mohl v textu místo některých výpisů zdrojových kódů využít vývojových diagramů. K práci je přiložena funkční aplikace společně se zdrojovými kódy. Bohužel v případě hostitelské aplikace není úplně jasné, které zdrojové kódy jsou dílem autora a které převzaté. Po formální stránce nemám výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 21768