RAŠKA, M. Mobile IP v sítích MANET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Skořepa, Michal

Student při řešení diplomové práce pracoval aktivně a i přes problémy, které se v průběhu řešení objevily, dospěl k přínosným výsledkům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Diplomová práce se zabývá problematikou IP mobility v sítích MANET. Student v úvodu práce nejprve teoreticky rozebírá bezdrátové sítě typu mesh a dále také technologii Mobile IP. I přesto, že je jedním z cílů práce prostudovat problematiku sítí MANET, tento termín není v práci vůbec definován ani použit. V praktické části bylo úkolem vytvořit bezdrátovou mesh síť a implementovat do ní technologii Mobile IP. Kvůli technickým problémům s hardwarovým prvky Tropos 5210 se však implementace nezdařila, proto student vytvořil náhradní bezdrátovou síť, kam IP mobilitu implementoval. Ověření funkčnosti IP mobility ve vytvořené síti student provedl pomocí simulovaného VoIP přenosu. V závěru práce jsou uvedeny změřené síťové parametry získané pomocí programu IxChariot. Praktická realizace je popisována velice podrobně, avšak místy lehce nepřehledně. Celkově je však odborná úroveň práce dobrá. Po formální stránce se v práci vyskytují poměrně časté gramatické chyby. Některé obrázky splývají s textem nebo jsou hůře čitelné. V práci chybí seznam použitých zkratek. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocení B / 81 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 21790