KAMAN, Š. Implementace kvality služby v bezdrátových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

S prací Bc. Štěpána Kamana jsem byl spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Student splnil zadání práce. Navíc je v rámci práce připravena laboratorní úloha zabývající se modelováním standardu 802.11e v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce je na poměrně dobré odborné úrovni. Tuto ovšem snižují překlepy, pravopisné a stylistické chyby. Dále lze práci vytknout časté neuvedení významu zkratek v textu práce (např. MSDU, DFC, MMPDU), použití anglicismů (např. end-to-end), použití neaktuálních zdrojů (např. data v tab. 3 byla platná pro rok 2006). Dále považuji za poměrně povrchní vysvětlení vlastnosti standardu 802.11e a stejně tak diskuzi výsledků v kapitole 5.1 Po formální stránce lze práci vytknout převzetí i relativně jednoduchých obrázků a použití anglické terminologie v obrázcích. Dále pak neodkazování se v textu práce na použité obrázky, použití nadpisů v podobě zkratek. Některé obrázky postrádají popisky os a legendu (např. obr. 20, 21).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 21726