DRÁGA, J. Analýza vybraných ukazatelů České pošty s.p. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle práce C
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49597