KRUPIČKA, J. Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mačák, Jaromír

Diplomant splnil zadání na dobré úrovní. V práci nastudoval základní metody pro detekci základního tónu řeči a aplikoval je na hudební signál. Student pracoval samostatně, ale během semestru přiliš nevyužíval konzultací. Mohl projevit větší iniciativu během řešení práce a vyhledat další metody detekce kmitočtu dominantní složky spektra, než jen realizovat metody podle doporučené literatury. Formální zpracování práce bylo až na drobné vyjímky na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Rášo, Ondřej

Diplomant splnil zadání ve všech jeho bodech. Bohužel vybrané metody pro detekci základní harmonické složky byly velmi známé a triviální. Chybělo použití některé ze sofistikovanějších metod pro detekci základní harmonické složky. Ve formálním zpracování se vyskytly drobné chyby. U obrázku 3.6 je použita jedna proměna pro indexaci jak vzorků v časové oblasti, koeficientů DFT tak koeficientů kepstra. Názvy kapitol 5.3 a 5.4 neodpovídají názvům funkcí jenž jsou popisovány. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 89/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21757