PRÁŠEK, D. Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

Student tuto poměrně časově náročnou práci začal řešit s časovým zpožděním, tj. až od Semestrálního projektu 2, což se zřejmě negativně odrazilo v celkovém výsledku. Také jeho přístup a aktivitu z počátku řešení nelze označit za vzorové. S přibývajícím časem však začal pracovat pravidelněji, samostatně, s využitím samostatně získané zahraniční literatury a podařilo se mu dosáhnout určitých výsledků, jako třeba stěžejní návrh zesilovače s možností řízení ofsetu. Přesto však nelze říci, že by zadání bylo splněno beze zbytku a student měl danou problematiku zcela zvládnutou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Khateb, Fabian

Téma diplomové práce se zabývá autokompenzací ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření. Student z větší části cíl diplomové práce nesplnil, ofset operačního zesilovače není autokompenzován, jak dokazují výsledky. Doporučuji práci k obhajobě a po zodpovězení níže zmiňovaných otázek hodnotím práci dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 5/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 17184