KOPEČEK, T. Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyoral, Josef

Práce se zabývala implementací QoS do bezdrátových sítí WLAN. V praktické části se student zaměřuje na ověření dvou hlavních fenoménů. Jednak zkoumá skutečnou schopnost nových metod podporovat QoS a také ověřuje možnosti kooperace starších zařízení bez QoS s novými. Oba úkoly jsou velmi dobře zpracované a i jejich interpretace je zdařilá. Celkově student splnil všechny požadavky na něj kladené a i komunikace během řešení byla v pořádku. Díky tomu navrhují hodnocení A / 93b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Splnění zadání A 50/50
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Skořepa, Michal

Práce shrnuje dostupné poznatky z oblastí bezdrátových sítí Wi-Fi, jejich zabezpečení a zajištění kvality služeb. V praktické části je s využitím simulačního prostředí OPNET Modeler provedena názorná ukázka výhody využití doplňku 802.11e pro služby v reálném čase. Zadaní práce bylo splněno. Výsledky simulací jsou uvedeny v přehledné podobě a slovně zdůvodněny. Po fomální stránce bych měl výhrady ke způsobu úvádění obrázů v textu. Častý je případ, kdy je obrázek zobrazen tři strany po tom co je zmíněn v textu. Nepřípustný je ovšem fakt, že v podstatě celá teoretická část byla až na drobné výjimky doslova skopírována z prací jiných autorů a to navíc bez uvedení citace zdroje. Jako příklad uvádím kapitoly 4.6, 4.3.2 a 4.5, které byly skopírovány z kapitol 1.4.1, 1.3.2 a 1.4 skript předmět MMOS Doc. Karola Molnára, Ph.D. Dále kapitoly 4.2, 4.3.1 a 4.5 byly skopírovány z kapitol 2, 2.1.1 a 2.1.2 projektu Bc. Martina Dařílka z VŠB Ostrava. Kapitoly 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 a 3 byly skopírovány z dokumentu ČVUT v Praze, Fakulty telekomunikační techniky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce F 10/50 Student doslova zkopíroval teoretickou část práce z prací jiných autorů. Navíc tyto práce vůbec necitoval.
Formální zpracování práce C 7/10 Častý je případ, kdy je obrázek zobrazen tři strany po tom co je zmíněn v textu.
Navrhovaná známka
E
Body
57

Otázky

eVSKP id 14022