VOTAVA, M. Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce je na dobré technické úrovni a požadavky jsou zcela zplněny. Výstupy práce se dají bez problému použít k výuce nástroje NS2. Vytknul bych, že při popisu "sparse" a "dense" módu multicastu není dán do kontextu ASM a SSM multicast, dále že literatura, ze které autor čerpal (wikipedie), není příliš spolehlivá. Přiložené CD není podepsáno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14014