OTOUPALÍK, P. Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

Student nastudoval možnosti vytváření autonomních aplikací realizovaných pomocí platformy Open AT přímo na programovatelném GSM modemu. V rámci bakalářské práce vytvořil modul pro měření teploty a aplikaci umožňující sběr naměřených dat a jejich přenos pomocí GPRS na webový server, kde prostřednictvím webové stránky je umožněna jejich analýza. Všechny realizované části zpracovával iniciativně, samostatně, přiměřeně často konzultoval další postup a iniciativně navrhoval řešení aktuálních problémů. Vytvořený modul a programy jsou plně funkční. Vytvořené programy jsou dle požadavků podrobně komentovány tak, aby mohly sloužit jako podklad laboratorní úlohy. Z hlediska formálního zpracování lze práci také kladně hodnotit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Koutný, Martin

Student ve své bakalářské práci realizoval hardwarovou a softwarovou část pro vzdálený sběr teploty z GSM modemů. Student se s touto problematikou vypořádal velmi dobře a práci považuji za splněnou v plném rozsahu. Nad rámec svého zadání realizoval aplikaci, která informuje o aktuální teplotě pomocí SMS zprávy. Z odborného hlediska práci hodnotím kladně. Co lze v této souvislosti studentovi vytknout je množství zdrojového kódu, který je součástí textu práce. Jistě by bylo vhodnější uvést pouze název funkce a k ní příslušný popis. Grafické znázornění programu v podobě algoritmu by danou aplikaci také lépe přiblížilo. V prezentaci naměřených údajů na www stránkách, by bylo vhodnější uvést delší časový interval pro zobrazení teplot. Drobné formální nedostatky vidím pouze v gramatických chybách a překlepech, kterých však v práci není mnoho.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 14007