POKLUDOVÁ, M. Laboratorní úloha systému rádiové elektrické zabezpečovací signalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Zadání práce bylo splněno na velmi dobré úrovni. Nedostatkem je, že k provádění laboratorní úlohy je zapotřebí manuál ústředny, což je v rozporu se zadáním, kde se požaduje zpracovat podrobný a metodický návod. V textu dále nejsou rozlišovány oba druhy klávesnic, což je matoucí. Pozitivní je zařazení webové prezentace systémů EZS do úlohy. Při řešení zadání studentka prokázala vysokou míru samostatnosti a iniciativy a rovněž prokázala schopnost samostatné práce s literaturou. Po formální stránce jsem v práci neshledal významnější nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Pust, Radim

Bakalářská práce splňuje zadání. Studentka v teoretické části popsala principy soudobých elektronických zabezpečovacích systémů. V praktické části vytvořila přehledný návod k laboratorní úloze, který vhodně doplnila o webovou prezentaci. Práce dosahuje vysoké odborné úrovně, včetně užitečných rad k instalaci zařízení, vytknout lze jen ne zcela detailně popsaný princip detekce u jednotlivých typů čidel. Po formální stránce lze vytknout, že seznam použité literatury není psán dle normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 14069