VRZAL, T. Simulace zjištění polohy počítače v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Zadání práce bylo zcela splněno. Kladně hodnotím sestavení funkční aplikace implementující algoritmus pro vyhodnocování polohy počítačů. Při vlastním řešení BP bylo vyžadováno vyhodnocení pozice v uzavřené oblasti, uvažování skutečného tvaru zeměkoule nebylo z důvodu zjednodušení požadováno. V seznamu literatury nejsou uvedeny důležité zdroje, které přímo popisují využitý algoritmus. V samotném textu tomuto algoritmu také není věnována větší pozornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury F 2/10
Formální zpracování práce C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Zadání bakalářské práce bylo splněno, velmi pozitivně hodnotím týmovou formu práce a aktuálnost dané problematiky. Autor práce naprogramoval funkční simulační prostředí pro vyhodnocování fyzické polohy počítače. Zdůvodnění výběru programovacího jazyka není příliš šťastné. Vlastní výpočetní algoritmus (binning) autor práce opomenul rozebrat, soustřeďuje se zejména na popis ovládání aplikace a jednotlivých grafických komponent. Velmi matoucí je, že na obr. 3.2 jsou značky pouze jedné barvy, přestože se v dalším textu mluví a odkazuje na značky různých barev a významu. Logickou chybou algoritmu je, že Země je považována za konečnou plochu popsanou dvěma souřadnicemi [x,y] a je přitom zapomenuto na fakt, že země je kulatá. Při reprezentaci 2D plochou to znamená, že její libovolný konec je vždy zároveň i začátek, což však algoritmus nepostihuje. To vede k chybnému výpočtu u krajů mapy. Zdrojový kód v příloze práce je poměrně dobře okomentován, chybí v něm seznam použitých knihoven. Práce je po formální stránce na poměrně dobré úrovni, neobsahuje seznam zkratek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce D 34/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 14062