PAGÁČOVÁ, L. Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Miroslav

Lenka Pagáčová začala na uvedeném tématu pracovat v říjnu minulého roku. Zejména ze začátku bych jako školitel ocenil větší soustředění a rovnoměrnější rozplánování času na dosažení jednotlivých cílů zadaní. V závěru pak oceňuji pracovitost a svědomitost, kterou studentka prokázala při provádění experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nebojsa, Alois

Předložená práce se zabývá měřením pull - off sil v různých podmínkách relativní vlhkosti a srovnání jejího vlivu na různé povrchy. Provedené měření smáčivosti ukázalo důležitost různých modifikací povrchu. Diplomová práce ukazuje na hluboký vhled do studované problematiky i zvládnutí náročných experimentálních metod. Celkově hodnotím její velmi dobrou úroveň, kterou jen kazí drobná grafická opomenutí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51173