BADIN, V. Automatizace vyhodnocování dat TDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Potoček, Michal

Bakalářská práce Automatizace vyhodnocování dat TDS je zaměřena na získání nástroje pro rychlý přehled měřených dat získaných programem qbit32. Autor práce se velmi dobře chopil programování nejen samotného výpočtu, ale také grafického prostředí, kde lze velmi snadno porovnávat naměřená data na základě různých kritérií. Program, který vytvořil jako stavebnici programových bloků, má zároveň dobrý potenciál pro přidávání dalších funkcí. Jádrem programu je výpočet korelační matice zaznamenaných desorpčních spekter, kdy můžeme na základě korelace rychle posoudit desorpci na souvisejících hmotnostech. Zpracováním dříve získaných dat jsme mohli sledovat desorpci souvisejících molekul, jak je uvedeno v části 3.3. Dále se autor zabýval fitováním desorpčních píků získaných měřením vzorku Si leptaného v roztoku HF. Student pomocí fitovacího programu získal relevantní hodnoty desorpční energie pro molekuly C, CO, CF a CF2. Na základě získaných hodnot byl potvrzen fyzisorbční charakter vazby těchto molekul. Celkově se podařilo splnit všechny cíle práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bábor, Petr

Značná část diplomové práce se zabývá teoretickými aspekty metody TDS. Tato teoretická část práce poskytuje dostatečný vhled do řešené problematiky. V praktické části je popsán vytvořený program sloužící k vyhodnocování spekter měřených metodou TDS. Program umožňuje zobrazování naměřených dat, výpočet korelace mezi jednotlivými spektry a stanovení koncentrace jednotlivých molekul. V praktické části je rovněž provedeno vyhodnocení dříve provedeného experimentu. Popis vytvořeného programu postrádá část, která by se více věnovala motivaci automatického vyhodnocování měřených dat. Komentáře k jednotlivým částem programu jsou většinou dostatečné. Jen v části zabývající se výpočtem koncentrací jednotlivých molekul, není dostatečně zřejmé, jak byla sestavena kalibrační matice. Dále při vyhodnocení experimentu není zřejmé, jak mohl či přispěl vytvořený program při vyhodnocování dat. Uvádí se zde podobnost dvou měřených spekter, ale není zde uvedeno, jestli podobnost těchto spekter byla určena programem, jenž má tyto podobnosti automaticky identifikovat pomocí funkce „Corelation“. Případně jaká je míra korelace u těchto podobných spekter. Uvedením zmíněného by čtenář mohl získat lepší představu o funkčnosti tohoto programu. I přes tyto drobné výhrady k úplnosti je třeba naopak vyzdvihnout program vytvořený v prostředí Maple, jenž je na vysoké programátorské úrovni. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51161