GARDAVSKÝ, J. Emise kotlů na tuhá paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štelcl, Otakar

Při zpracování celého úkolu si student počínal samostatně a vhodně kombinoval vlastní poznatky,získané studiem, s doporučením konzultanta. Práce obsahuje rešerši o emisích kotlů na tuhá paliva, základní tepelné výpočty a experiment který student pomáhal realizovat. Jsou splněny cíle zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Bakalářská práce se skláda ze dvou částí. V první části autor uvádí čtenáře formou rešerše do problematiky malých kotlů na tuhá paliva, dále zde popisuje normy související s měřením emisí těchto koltů. V druhé části je popsáno experimentální měření, které autor v rámci řešení provedl. Tuto část vzhledem k obecnému zaměření studia autora pavažuji za relativně zdařilou. Bakalářská práce je po grafické stránce průměrná, jsou v ní však patrné chyby způsobené posunutím textu při tisku (např.: tabulka 1-str.11 nebo obrázek 9-str.22). Co se týče jazykové stránky a stylistiky projevu prospěla by zde ještě korektůra textu zejména pro množství překlepů a nevhodných formulací. Jako celek hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49428