DOUŠOVÁ, P. Zhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce je teoretická a byla zaměřena na problematiku bioindikátorů. Byla posuzována kontaminace ryb PCB; ryby jsou považovány za jeden z nejvhodnějších bioindikačních organismů pro hodnocení vodních ekosystémů. Studentka zpracovala sice dostatek literárních údajů, ale závěry z nich učiněné by měly být rozsáhlejší. Na základě toho hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm "velmi dobře" - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A Jedná se o práci teoretického charakteru, ve které bylo využito hodnocení úrovně kontaminace PCB pro posouzení vhodnosti ryb jako bioindikátoru.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Cílem bakalářská práce Petry Doušové bylo zhodnotit nálezy polychlorovaných bifenylů v rybách za období 5 let na základě údajů publikovaných Státní veterinární správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí České republiky a tyto nálezy porovnat s daty získanými z ostatních literárních pramenů. Práce je sepsána na 60 stránkách včetně 16 stran příloh. Autorka bakalářské práce čerpala celkem z 28 literárních zdrojů většinou českých, časopiseckého typu. Práce má ryze hodnotící charakter je psána téměř bez překlepů, úhlednost práce snižuje kvalita některých obrázků. Kapitola nazvaná "Současný stav řešeného problému" je zaměřena zejména na základní charakteristiku polychlorovaných bifenylů a jejich působení na živé systémy. Větší prostor je zde věnován také způsobům likvidace PCB, což je stále velmi aktuální otázka. V kapitole "Bioindikace" je v souladu se zadáním bakalářské práce diskutována problematika výskytu PCB ve složkách vodního ekosystému a možnost využití ryb jako bioindikátoru při hodnocení kontaminace povrchových vod těmito organickými polutanty. Hodnocením kontaminace volných vod v České republice, a to jak vod tekoucích, tak stojatých se zabývá studentka v kapitole "Výskyt PCB ve složkách vodního ekosystému". Podstatnou část této kapitoly zaujímají výsledky monitoringu kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami prováděného SVS ČR v letech 2004 - 2007, které jsou uvedeny v přílohách. Studentka se zaměřila na posouzení obsahu chlorovaných pesticidů a PCB ve vztahu k hygienickým limitům u tří skupin chovných ryb (pstruzi, kapři, ostatní druhy). Porovnání získaných údajů s výsledky podobného charakteru z jiných zemí, konkrétně ze Slovenska, bylo podle mého soudu provedeno velmi povrchně, neboť v podkapitole "Stav PCB na Slovensku" se nedovídáme žádné konkrétní údaje pouze počty vyšetřených vzorků počty analýz a množství vzorků nadlimitních. Závěr práce tvoří přehledná formulace získaných poznatků. Při celkovém posouzení diplomové práce konstatuji, že diplomantka prokázala schopnost zpracovat poměrně rozsáhlý soubor informací, tyto přehledně uspořádat a posoudit a na jejich základě formulovat závěry. Předkládanou diplomovou práci k obhajobě Doporučuji a klasifikuji známkou (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 227