ULVER, M. Řízení kogenerační jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolka, Zdeněk

Student navrhl a realizoval systém pro řízení kogenerační jednotky pro rodinný dům. Byla provedena i funkční zkouška. Zadání práce bylo v tomto ohledu splněno. Student pracoval samostatně, na konzultaci byl jen dvakrát během semestru. V práci je detailně popsán obvodový návrh. Metody pro měření a zpracování síťového napětí a proudu však byly řešeny bez hlubšího rozboru, který by bral v úvahu vždy přítomné rušení na silové síti. Totéž platí o návrhu regulace, kde je prezentována jen přechodová odezva. Řada výsledků byla získána empiricky. Práci chybí hlubší pohled na řešenou problematiku i preciznost a úhlednost ve formálním zpracování. Přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Sutorý, Tomáš

V předložené diplomové práci autor popisuje návrh řídící jednotky kogeneračního zařízení se spalovacím motorem. Byla realizována hardwarová i softwarová část řídící jednotky včetně provedení a vyhodnocení provozní zkoušky celého zařízení. Ověření přesnosti snímání jednotlivých veličin je věnováno několik stránek práce a v přílohách jsou uvedeny schémata zapojení, motivy desek plošných spojů a fotografie realizované řídící jednotky, použité v kogeneračním zařízení. Z hlediska výčtu jednotlivých bodů zadání lze tedy konstatovat zadání za splněné. Zadané téma je technicky velice zajímavé a v současnosti i poměrně aktuální. Odborná úroveň práce a její rozsah však nedosahují očekávaných hodnot. Samostatným bodem je pak závěr, který považuji za téměř nedostatečný a na diplomovou práci příliš krátký a strohý. Chybí hlubší analýza dosažených výsledků efektivity a finanční kalkulace. Například vyrobené zužitkovatelné teplo nebylo vůbec měřeno, ale pouze odhadnuto na základě velice nepřesného teoretického odhadu. Rovněž ověření přesnosti měření proudu by mělo být provedeno přesněji. Hodnoty v tabulce 7 by měly mít v jednom sloupci stejný počet desetinných míst. Graf na obrázku 28 má chybnou osu y. Jinak podařené motivy desek plošných spojů jsou degradovány nedodělanými vzdušnými spoji, které se navíc nedají osadit rovnými drátovými propojkami, neboť nejsou rovnoběžné s hranou desky a jsou někde vedeny i přes ostatní součástky. Formální zpracování práce by si rovněž zasloužilo větší pozornost. Uvádím je stručný výčet některých nedostatků vyskytujících se v práci: chybí mezery mezi hodnotou veličiny a její jednotkou, používání nestandardních symbolů součástek ve schématech, např. na obr. 4 a obr. 5, místy nečitelné popisky, nerespektování obecně používané konvence šíření signálu zleva doprava. K realizaci řídící jednotky bylo jistě potřebné vynaložit velké množství zejména konstrukční a dílenské práce. Škoda jen, že toto vynaložené úsilí nebylo plně zúročeno právě v předkládané diplomové práci. Přes uvedené nedostatky předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 52374