HARAŠTA, T. Pracoviště pro testování solárních článků metodou LBIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fořt, Tomáš

Předložená práce Tomáše Harašty se zabývá tematikou fotovoltaických článků a jejich diagnostikou. V souladu se zadáním byl vytvořen program pro zrychlené měření fotovoltaických článků na pracovišti LBIC. Tento program byl ověřen na standardním typu fotovoltaického článku. V počáteční fázi práce na konzultace docházel pan Harašta nepravidelně a neplnil dohodnuté termíny. Před dokončováním práce se komunikace výrazně zlepšila a díky značnému úsilí se práci podařilo zdárně dokončit. Páce má přehlednou a logickou strukturu, bohužel obsahuje několik drobných nepřesností a nejasností. Konkrétní připomínky: Energetická hustota slunečního záření v blízkosti slunce je ve vakuu 1367 ±7 W/m2. - na jiném místě stejné stránky se píše že jde o hodnotu ve vzdálenosti 150 milionu kilometrů. Na jiné straně není použit horní index u mocniny jednotek a dolní index u chemického vzorce. V popisu programu v parametru Barva - není dostatečně popsán parametr rozsah. Na obrázku 25. je zde uvedeno rozlišení (5000x4000) není tu však žádné měřítko pro přepočet na skutečné rozměry. Při porovnání obrázků 24. a 25. není zřejmě porovnávána stejně veliká oblast dále je použit velice odlišný zdroj světla jak z hlediska intenzity, vlnové délky a velikosti stopy.Z věty: V signálu krokového motorku jsou však někdy nepředvídané pohyby, díky nimž je vyhodnocen počátek setřídění odlišně od reálného posunu. - není zřejmé jak k těmto pohybům dochází. Dále je uvedeno: Další, pro měření téměř nepodstatná chyba vzniká při zadávání souřadnic skenování. Tato chyba je maximálně 0,2mm při zadávání souřadnic. - Dalo by se diskutovat o závažnosti této chyby protože zařízení pracuje s krokem 0,0254 mm. Závěr: Práce splnila zadání diplomové práce ve všech bodech. Výsledky v experimentální části by mohly být lépe interpretovány a zhodnoceny. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Jandová, Kristýna

Vypracované části diplomové práce jsou v souladu se zadáním. Práce je zpracována v rozsahu 45 stran bez příloh a je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Student vytvořil program pro měřicí pracoviště LBIC určené pro diagnostiku solárních článků. Po formální stránce by tato práce mohla být zpracována lépe. Jednotlivé přílohy jsou uvedené pouze na přiloženém CD-ROMu. Několik připomínek k předložené práci: Student mohl dosažené výsledky lépe interpretovat a lépe zhodnotit. Teoretická část této práce by měla být pojata v širším měřítku. V praktické části měl být více popsán vytvořený program a jeho struktura.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 10821