PEŠL, J. Návrh podpory řízení výrobních procesů v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Návrh uvedený v bakalářské práci vychází z provedené analýzy procesů a rozboru funkčnosti stávajícího informačného systému. Zaměřuje se na dva moduly informačního systému, a to modul řízení kvality a modul výroba. Navrhovaný modul Výroba by bylo vhodné doplnit o detailnější návrh modulu Automatické řazení výrobních zakázek, zejména návrh procesu výroby, nové odpovědnosti a nezbytná data.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D Zptracování analytické části je provedeno metodicky správně, v detailní analýze chybí potřebná podrobnost datových vstupů a výstupů.
Přínos a praktické využití návrhu C Návrh je možné po dopracování využít jako podklad pro návrh uvedených modulů informačního systému.
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Práce je uspořádána logicky, její úroveň však snižují překlepy a nejednotná terminologie v analytické a návrhové části.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Student splnil zadání i rozsah bakalářské práce.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Teoretická část je zaměřena převážně na procesní řízení, méně na informační systémy. Z zoho vyplývá míra detailnosti uvedená v návrhové části.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Varjan, Matúš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 54500