BÁRTA, M. Vliv atmosférických turbulencí na optický svazek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Cílem této diplomové práce byl návrh metody pro určování míry atmosférických turbulencí a porovnání výsledků experimentálních měření s teoretickými předpoklady udávanými v odborné literatuře. Student se ve své práci zabýval vznikem a matematickým popisem atmosférických turbulencí, šumy a útlumem atmosférického přenosového prostředí. Student provedl řadu experimentálních měření, výsledky měření zpracoval a vyvodil z měření určité závěry. Některé dílčí závěry však nejsou přesné a několik výsledných průběhů postrádá odpovídající popis os. Práce obsahuje nepřesnosti, nejasnosti a několik nesmyslů. V závěrečném zhodnocení postrádám jasné a přehledné porovnání výsledků experimentů s teoretickými předpoklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury D 6/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Splnění zadání D 30/50
Navrhovaná známka
D
Body
64

Posudek oponenta

Wilfert, Otakar

Diplomová práce se zabývá vlivem turbulentní atmosféry na dílčí části laserového svazku. Autor práce se zaměřil na stanovení relativní variance optické intenzity v ose svazku a na kraji svazku. Práce má teoretickou a experimentální část. Zadání diplomové práce bylo splněno a zvolená metoda řešení byla vybrána správně. K některým částem práce však diplomant přistupoval poněkud povrchně. Interpretace výsledků je často nepřesná nebo neúplná. Např. v obrázcích 35, 36, 37 a 38 nejsou uvedeny veličiny nebo číselné hodnoty veličin vztahujících se k osám grafů. Autor nezmiňuje přesnost měření ani citlivost metody měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 9/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 21899