KOLÁRIK, M. Deformačně napěťové stavy mostové konstrukce při průjezdu vlakové soupravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Petr

Student Matej Kolárik se v bakalářské práci zabývá deformačně-napěťovou analýzou ocelové mostní konstrukce s dolní mostovkou pro případ průjezdu vlakové soupravy a pro případ průjezdu motorového vozu. Problém deformačně-napěťové analýzy je řešen komplexně na úrovni výpočtového modelování, kde student prokázal schopnost výpočtově modelovat a následně dosažené výstupy komplexně vyhodnotit. V rámci vyhodnocení dosažených výstupů se student zabývá rovněž příčinkovými čarami, které jsou pro posouzení mostové konstrukce velmi důležité. Tato problematika se ovšem na FSI nevyučuje, což dokládá nutnost mezioborového studia. Student Matěj Kolárik postupoval ve své práci systémově, samostatně, poctivě a cílevědomě, což hodnotím velmi kladně a předkládanou práci, která překračuje rámec základního studia, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Autor se v práci zabývá deformačně-napěťovou analýzou ocelové mostní konstrukce s dolní mostovkou. Cílem práce je vytvoření výpočtového modelu mostní konstrukce a vyřešení jejích napěťově-deformačních stavů. Na cíle práce navazuje velice krátká rešeršní studie o typech mostových konstrukcí, autor zde stručně uvádí typické rozdělení mostových konstrukcí dle materiálu, neuvádí avšak např. mosty dřevěné a cihelné. Očekával bych zde další rozdělení mostových konstrukcí, jako jsou podle druhu dopravy, podle druhu překážky, podle statického působení nosné konstrukce atd. V teoretické části práce autor stručně rozebírá podmínku křehké pevnosti MOS a podmínku plasticity HMH. Hypotézy HMH a MOS následuje kapitola popisující příčinkové čáry a jejich analytické řešení, kde je problém řešen pomocí diferenciální rovnice ohybové čáry, což je pro posuzovaný problém postačující. Autor nemá však přesně v této kapitole ujasněné pojmy, avšak chápe významy HMH, MOS a příčinkových čar. Dále je úloha řešena jako prostorová pomocí MKP na vysoké úrovni, kde autor zahrnuje v rámci prováděné analýzy dva typy zatížení – vlaková souprava a motorový vůz, kde pro tyto skutečnosti danou konstrukci řeší a následně vyhodnocuje. Velice oceňuji použití MKP k řešení této úlohy, kterou autor pojal velmi komplexně. Dále velice oceňuji vyhodnocování příčinkových čar, které se na naší fakultě neprobírají. Velice se mi líbí závěr práce, kde autor stručně a přehledně shrnuje a komentuje dosažené výsledky. Až na rešerši hodnotím tuto práci velice kladně, práce je zpracována přehledně, s minimem překlepů. Grafické výstupy jsou velice hezky zpracovány, autor pojal práci systémově a naučil se modelovat. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49447