KNOPP, P. Multimediální sítě v automobilech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Student pracoval pečlivě, svědomitě a zadané téma zpracoval na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Student velmi pečlivě zpracoval zadané téma, v práci je podrobně rozebrán teoretický úvod k problematice, dále pak v současnosti používané automobilové multimediální sítě a také nároky na tyto sítě. Student nad rámec zadání navrhl čtyři nové topologie multimediálních sítí. Dále student provedl jejich porovnání.Práce je jak po odborné tak po formální stránce na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 21869