LAKVA, P. Netradiční využití energie větru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Jaroslav

Bakalářská práce Petra Lakvy Netradiční využití energie větru se od vlastního zadání v žádném ze specifikovaných bodů výrazně neodchýlila. Některé části jsou zpracovány dokonce pro širší oblast než bylo původně předpokládáno. V práci je zpracován nejen popis jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie , ale i možnosti akumulace energie, získané pomocí větrných turbín. Práce vychází ze zadání a většinu úkolů řeší pomocí informací, získaných z literatury, popř. z internetových zdrojů. Vlastní náročnost práce spočívala v seznámení se s možnostmi využití větrné energie a posoudit jednotlivě možnosti její akumulace. Koncepce práce se nikterak neodlišuje od běžných bakalářských prací. Hlavní přínos přesto vidím ve zpracování dosti široké oblasti související se zadaným tématem a v pokusu o statistické vyhodnocení průměrného výkonu elektrárny. Diplomant se práci věnoval velmi intenzivně, konzultací vedoucího využíval poměrně často. Bylo zřejmé, že práce studenta zaujala a donutila jej k samostatným úvahám a závěrům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Boráň, Jaroslav

Předložená práce rešeršního charakteru popisuje typy obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na energii větrnou. Autor provedl základní rozdělení typů větrných elektráren a dále popsal systém uchovávající vyrobenou energii v podzemních kavernách. Dle zadání měl student navrhnout technologii (pravděpodobně propojení větrné elektrárny a způsobu uchování vyrobené energie), tato však v práci navržena není a ani není vysvětleno, proč tomu tak je. Je však provedeno statistické vyhodnocení rychlosti větru konkrétní elektrárny, což je bezpochyby přínosem této bakalářské práce. Práce je členěna logicky, z hlediska grafického i stylistického je práce zpracována kvalitně, gramatické a faktické chyby se objevují jen ojediněle (např. mylné vyhodnocení nějvětší pravděpodobnosti výskytu rychlosti větru na straně 33). Práci je přesto možné považovat za dobrý rešeršní základ pro přípravu diplomové práce. Celkově je možné hodnotit předloženou práci stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19258