LEMPERA, M. Databázový systém pro elektronický obchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem P. Lempery bylo navrhnout implementovat a odladit informační systém, který by sloužil jako internetový obchod. Zadání bakalářské práce vycházelo z požadavků firmy AZ Web, bylo zaměřeno na návrh databázového modelu a implementaci informačního systému s využitím databázového sytému MySQL a skriptovacího jazyka PHP. Bakalářská práce navazovala na semestrální práci. P. Lempera disponoval výbornými znalostmi z oblasti návrhu databází a tvorby webových aplikací. Řešení zadaného úkolu věnoval potřebné množství času, pracoval iniciativně, samostatně, vyžadoval minimální vedení. Není mi známo, že by se na tvorbě bakalářské práce podílely jiné osoby. Jako vedoucí bakalářské práce navrhuji hodnotit práci p. Lempery známkou "A/výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Holek, Radovan

Cílem bakalářské práce p. Lempery byl návrh databázového modelu elektronického obchodu, vytvoření příslušných ER diagramů a implementace informačního systému elektronického ochodu. Odborná a časová náročnost zadání v rozsahu, ve kterém pan Lempera k řešení zadaného úkolu přistoupil, překračuje běžné zadání bakalářské práce. Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Pan Lempera prokázal rozsáhlé znalosti v problematice tvorby informačních systémů, ve vhodném výběru technologie, při návrhu ER diagramů a předevšim v koncepčním řešení celého úkolu. Za velice prospěšné hodnotím použití objektově orientované knihovny Dibi a přístup MVC. Z navrženého ER diagramu stojí za povšimnutí zdařilé řízení požadovaných vlastností a přístupových oprávnění daty uloženými v řidících a konfiguračních tabulkách. Také definované životní cykly plně odpovídají realizovaným procesům nad jednotlivými entitami. Práce je vyvážená, rozsah jednotlivých kapitol odpovídá jejich významu. V kapitole 2 jsou definované zákadní požadavky na informační systém. V kapitole 3 je stručně ale výstižně proveden rozbor použitých technologií. Tuto část je převzata ze zdrjoů, popsaných v odkazech na literaturu. Všechny ostatní části práce lze považovat za dílo pana Lempery. Jádro práce je soustředěno v kapitole 4, kde je proveden návrh systému, pomocí USE CASE diagramů jsou stanoveny základní funkčnosti systému, je zde proveden návrh databáze, definované životní cykly všech významných entit včetně rolí, které budou relizovat přechody mezi jednotlivými stavy. Kapitola 4.5 se zabývá návrhrm architektury systému při využití MVC přístupu. Nedílnou součástí realizace je validace dat jak na straně klienta tak na straně serveru. Zvolený objektový přístup a použití autorem navrženého šablonovacího systému zajišťuje maximální pružnost při řešení kontrétních požadavků jednotlivých uživatelů při implementaci informačního systému typu internetový obchod. Z uvedených ukázek je patrné, že celá aplikace je funkční a splňuje všechny v zadání stanové vlastnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 21873