VONDRÁČEK, V. Systémy přímého vstřikování paliva u zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Požadavky a cíle zadání splňuje tato bakalářská práce zcela. Práce je členěna logicky a účelně. K její tvorbě přistupoval pan Václav Vondráček svědomitě a iniciativně s využitím konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rasch, František

Cílem této bakalářské práce bylo popsat funkci a jednotlivé komponenty systémů přímého vstřikování paliva u zážehových motorů, uvést používané koncepce, historii a nastínit možný vývoj v této oblasti. Pan Vondráček práci účelně rozčlenil na historický exkurs, obecný popis systému a následný podrobnější popis konkrétní, na evropském kontinentu nejpoužívanější, soustavy, s níž následně srovnává produkty ostatních výrobců. Dále se zaměřuje se i na budoucnost přímého vstřikování u zážehových motorů a v závěru uvádí celkové kritické zhodnocení. Práce je nadto opatřena kvalitní obrazovou přílohou a jako celek splňuje požadavky a cíle zadání ve všech bodech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19256