ZERZÁNEK, P. Návrh a implementace hardware a software pro řízení horizontální vyvrtávačky (WHN-13 CNC) na bázi řídícího systému Sinumeric (Siemens). [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Hodnocený bakalář prokázal při práci na projektu velmi dobré znalosti a dovednosti při návrhu elektrických řídících obvodů vyvrtávacího stroje a rovněž při sestavování hardwarové konfigurace řídícího systému. Své odborné znalosti projevil i při tvorbě uživatelského řídicího programu pro obslužné funkce stroje. Postupoval systematicky a efektivně. Na zadání pracoval v zadávající firmě, kde také svoji práci fyzicky realizoval. Konzultace vedoucího práce využíval v přiměřeném rozsahu, na postupu jeho práce bylo vidět, že mu konzultace poskytoval také pracovník zadávající firmy, což bakalář v úvodu práce uvedl. Z tohoto pohledu se jevil jako svědomitý, pilný a zodpovědný. Prokázal teoretické znalosti z aplikace periferních jednotek na síti PROFIBUS DP. Jeho písemná práce má logický sled, obsahuje přiměřenou fotografickou dokumentaci a má dobrou grafickou úpravu. Navrhuji hodnotit známkou velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Urban, Jiří

Zadání bakalářské práce se mi jeví jako náročné po stránce odborné i časové. Řešitel musí zvládnout specifikaci elektrozařízení, seznámit se s použitými programovacími nástroji, vytvořit algoritmy a napsat řídicí program. Řešitel splnil zadání z hlediska cíle, ale jeho práce není příliš čtivá a proto její logický sled hodnotím pouze průměrně. Příliš mnoho prostoru je věnováno popisu pomocných agregátů stroje a jejich funkcí, postrádám hlubší popis vlastností a možností řídicího systému. Z technického hlediska mohu říci, že pan Zerzánek pečlivě nastudoval a pochopil funkci stroje WHN-13 CNC a řídicího systému SINUMERIK 840Di. Z PLC programu je vidět, že zvládl i programovací jazyk STEP7 minimálně v úrovni potřebné pro aplikaci na obráběcím stroji. Formální stránce práce bych vytkl zejména některé prohřešky mluvnické (např. řídící systém vs. řídicí systém, SINUMERIC vs. SINUMERIK - jedná se o chráněnou obchodní značku aj.). Dále postrádám seznam zkratek a jejich vysvětlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 21878