ADAMEC, L. Návrh technologie výroby plastové páčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orel, Daniel

1) Teoretický úvod pokrývá celou problematiku plastových materiálu, technologie zpracování plastů a konstrukce formy. Text je vhodně doplněn o ilustrativní obrázky a grafy, grafická úprava diplomové práce je velmi dobrá. 2) Výrobek – plastová páčka – v konstrukčním provedení dle výkresu dílce č. 3 není vhodný pro výrobu technologií vstřikování termoplastu, protože má příliš velkou tloušťku stěny. Dílec je potřeba pro vstřikování konstrukčně odlehčit nebo vstřikovat s plynem anebo vyrobit z reaktoplastu. V tomto smyslu je hodnocení technologií uvedené v kapitole 2.5. nejasné a zavádějící. 3) Násobnost formy, rozmístění dutin a tvar vtokové soustavy se jeví jako vhodné. Diplomant správně zvážil při návrhu další důležité aspekty jako např. vliv smrštění, odvzdušnění formy a její temperaci. 4) S ohledem na tloušťku stěny (5 mm) je tunelový vtok absolutně nevhodný. 5) Technologické parametry vypočtené teoreticky neodpovídají reálnému provozu. Navrhovaný vstřikovací tlak 500 bar je příliš malý, v dutině formy by byl tlak cca 150 bar. Navržená hodnota uzavírací síly činí 500 kN, přičemž pro tento typ výroby by byla dostačující uzavírací síla kolem 150 kN. Navržená hodnota dotlaku 0,5 s by byla nedostatečná pro doplnění materiálu a zajištění minimálního smrštění. Hodnota otáček šneku 381 ot./ min je nesmyslná, vedla by k neúměrnému mechanickému zatížení šneku a válce a ke znehodnocení materiálu. 6) Diplomant se v kapitole 3.13 zaměřil na ekonomické zhodnocení a srovnání dvou technologií výroby. Předložená kalkulace neuvažuje důležité ekonomické aspekty, čímž se dochází k zavádějícím závěrům. Jestliže je náklad na provoz lisu a vstřikovacího stroje pouze odhadován a neopírá se o skutečné náklady tvořené spotřebou a odpisy zařízení, ztrácí porovnání smysl. Stejně tak není zdůvodněn náklad na obsluhující personál pro oba typy výroby. Chybí poznámka, že nebyly zkalkulovány režijní náklady, které sice nejsou známy, ale významně ovlivní výslednou cenu (např. odpisy budov, vytápění, osvětlení, údržba, administrativa aj.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19268