SEIDLMAN, F. Technologie výroby plastového rámečku vypínače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kebrle, Ondřej

Celkové slovní hodnocení. Připomínky: List 15 dole – místo Tg má být Tm…… Při Tm nastává rozpad …. List 25 – má být …Ohřevu plastu se dosahuje přívodem tepla ze stěn válců a frikčním teplem. List 33 – Diplomant uvádí doporučenou dobu předsoušení granulátu 1 – 2 hodiny, nakonec však na listu 51 volí 3 hod. – proč? List 55 – gramatická chyba … Z výpočtů vyplívá.. vyplývá. Výkres dílce – některé rozměry jsou uváděny v setinách (52,58: 2,45: 24,32) – proč? Pokud jsou to rozměry doplňkové, měly by být v závorkách. Ekonomické hodnocení je neúplné. Není zahrnuta cena stroje a provozních budov. Výsledek je potom dosti zkreslený. Doporučuji, aby diplomant tuto část při obhajobě slovně doplnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19269