KRAJČÍR, M. Internetové souřadnicové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

Jedná se o velice hodnotnou práci, kde je výstupem mnoho nově zjištěných informací, které se v budoucnu mohou stát součástí některého z vědecký článků. Práce je velice aktuální, vycházející z nejnovějších vědeckých článků. Zadání bylo splněno nad rámec požadavků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Hlavním přínosem diplomové práce je návrh algoritmu pro určení pozice stanic v síti Internet. Práce je z odborného hlediska kvalitní. Autor se musel potýkat s nelehkou problematikou umělých souřadnicových systémů pro určení pozic stanic v Internetu. Tato problematika se v současné době teprve rozvíjí a informace jsou dostupné pouze z odborných publikací zveřejňovaných na mezinárodních konferencích. Připomínku mám k volení některých důležitých pojmů v práci. Autor často hovoří, že navrhl nový souřadnicový systém. Toto je však zavádějící, jelikož přínosem autora je navržený algoritmus pro výpočet souřadnic stanic dle známého souřadnicového systému (např. 2D prostor s výškou). Dále podle mého názoru není vhodné uvádět pouze jednu podkapitolu (např. 1.4.1, 1.5.1, 2.1 atd.). Formální úprava práce je vyhovující. Volba použité literatury je vhodná a její počet je dostatečný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 21836