STAŇKOVÁ, S. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Jan

velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B velmi dobře
Přínos a praktické využití návrhu B velmi dobře
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B velmi dobře
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A výborně
Splnění cíle a rozsahu zadání B velmi dobře
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A výborně
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B velmi dobře
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

D´Ambrosová, Lucie

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 18103