SYGERYČ, D. Solární nabíječka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Tošer, Pavel

Student se ve své práci zabývá návrhem solární nabíječky vhodné především pro mobilní telefony a další zařízení. Úkolem studenta v bakalářské práci bylo nastudování podkladů pro návrh, sestavení, oživení a proměření parametrů nabíječky. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána až na malé drobnosti pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru bakalářského studijního programu. Výsledkem práce je plně funkční prototyp nabíječky. Předložená bakalářská práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci a hodnotím jí díky výše uvedeným skutečnostem stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Tonar, Karel

Student Daniel Sygeryč se ve své bakalářské práci zabývá návrhem solární nabíječky. Úkolem studenta v bakalářské práci bylo nastudování podkladů pro návrh solární nabíječky, její sestavení, oživení a proměření parametrů. V úvodu student představuje svoji práci a popisuje náplň následujících kapitol. Dále student popisuje fotovoltaický systém a jednotlivé generace solárních článků. Následuje stať věnovaná olověným akumulátorům a jejich nabíjení. Poté již student přechází k praktické části, kde navrhl kompletní zapojení solární nabíječky včetně solárního regulátoru, měniče i ochraných a signalizačních obvodů. Celé zapojení student sestavil, oživil a provedl na něm základní měření. Práce je sepsána pečlivě, srozumitelně a bez větších chyb. V úvodu je nešťastně popsán obsah práce. Také se zde objevují drobné chyby a překlepy např. kapitoly 1.3.3, 2.1, 4.3 atd. Při návrhu DPS se student plně neřídil pravidly rozmístění součástek na DPS např. umístění cívky v blízkosti integrovaného obvodu měniče obsahující oscilátor. Ve skutečnosti student navrhl a sestavil 2 nabíječky. Jednou částí obvodu nabíjí olověný akumulátor solárním panelem a druhý blok upravuje výstupní parametry akumulátoru pro nabíjení malých přenosných zařízení. Bylo by jistě zajímavější sestavit nabíječku bez použití sekundárního zdroje napětí, což ale nebylo předmětem zadání. Zadání bylo tedy splněno v plném rozsahu, splňuje požadavky kladené na bakalářkou práci a proto navrhuji známku A - 94 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 54524