PRŮŠA, O. Vodorovný šnekový dopravník pro dopravu uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna vcelku přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný výpočet šnekového dopravníku včetně jeho pohonu a výkresovou dokumentaci. V práci se však p. Ondřej Průša nevyhnul několika drobným chybám převážně však formálního charakteru. Zejména lze mít k předložené práci tyto připomínky - příliš primitivní schéma na obr. 1, - výpočet, i když je funkční, je odkazován na dnes neplatnou normu (str. 8), - otáčky šnek mají chybnou jednotku (str. 9) - nevhodné používání zápisu fyzikálních jednotek (např. m/s místo m s-1), - nepřesné technické formulace (např. str. 13) Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Ondřej Průša ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Jaké jsou další možnosti uložení šneku s ohledem na zachycení axiální síly? Pojednejte o jednotlivých konstrukčních možnostech, uveďte výhody a nevýhody.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Výkresová dokumentace je nesprávně kótována, chybí hmotnosti a technické údaje. Technická zpráva i výpočet obsahuje mnohá pochybení i celkovou zmatenost autora - např. obr.11 str.22, nebo "kontrola na tah" str.24, dále výpočet pera. Bakalářská práce je vypracována na ještě vhodné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 17023