DUFEK, P. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru - vytvoření společnosti, která bude nabízet počítačové kurzy začínajícím až středně pokročilým uživatelům. Student provedl potřebnou analýzu současného stavu, na jejím základě navrhl podnikatelský záměr a harmonogram jeho realizace a na závěr provedl hodnocení největších rizik. Student splnil cíl diplomové práce, byl během semestru aktivní a prokázal jistou míru soběstačnosti, proto navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Procházková, Veronika

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37532