RAJCHMAN, Z. Vektorové řízení synchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Aboelhassan, Mustafa Osman Elrayah

Student se ve své práci zabýval vektorové řízení synchronního servomotoru s permanentními magnety. Práce byla splněna ve všech bodech. Problematika by mohla být dále zpracovávána v rámci diplomové práce s možnosti vypočtu ztráty v železe a v mědí při vytvoření matematického modelu PMSM. Student pravidelně konzultoval danou problematiku se vedoucím. Práce dle mého soudu vyhovuje zadaní, svým obsahem i rozsahem bakalářské práci. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Tématem bakalařské práce je simulace řízení synchronního stroje. První část se věnuje teoretickému rozboru činnosti synchronního motoru a jeho konstrukci. Podrobně je rozebrán matematický popis synchronního motoru s vyniklými póly. Analýza je pak zaměřena na stroj s budicím vinutím v příčné i podélné ose a alternativně pro stroj s budicím vinutím pouze v podélné ose. Pro potřeby vektorového řízení je matematický popis motoru doplněn o transformaci veličin do soustavy d,q os. Je vytvořen matematicky model synchronního motoru s PM a realizována kaskádní řídící struktura s otáčkovou a podřízenou proudovou smyčkou. Celá soustava s navrženými regulátory je simulována v programu Matlab/Simulink. Grafická úprava je na dobré úrovni, jednotlivé kapitoly jsou přehledně seřazeny. Rozsah a obsah kapitol odpovídá jejich významu. Teoretický úvod je přehledně seřazen a výstižně shrnuje problematiku činnosti a konstrukce synchronního motoru s PM. Ocenitelné je pak přehledné zpracování složitých matematických rovnic motoru a jejich transformačních vztahů. Návrh regulátoru a následná simulace celé soustavy je v pořádku a vypovídá tak o dobrých teoretických znalostech autora v této oblasti. Připomínky k práci: Kap. 2.3.5, rovnice 2.3.73, str. 42 - Formální nedostatky v rovnici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 18176