HOLUŠOVÁ, T. Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Seitl,, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 55683