ZÁLEŠÁKOVÁ, L. Využití testů OECD pro stanovení ekotoxicity odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednařík, Karel

V odevzdané bakalářské práci se studentka paní Ludmila Zálešáková teoreticky zabývá využitím OECD testů toxicity, jejich vzájemným srovnáním a jejich použitím pro stanovení ekotoxicity odpadů. Jako školitel konstatuji, že studentka, která studuje v kombinované formě studia, se práce zhostila vzhledem ke svým možnostem (nutnost chodit do zaměstnání a pod.) úspěšně, práce je napsána dobře a přehledně a splňuje požadavky na dokument tohoto typu. Studentka snad mohla více využít možnost konzultací, ale vzhledem k výše uvedenému hodnotím tuto praci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Předložená bakalářská práce je teoretického charakteru a zpracovává aktuální problematiku využití a významu Ekologických biotestů OECD pro stanovení ekotoxicity odpadů. Cílem této práce je vypracovat rešerši týkající se testů, které se používají pro stanovení ekotoxicity odpadů a tyto testy vzájemně porovnat z hlediska použitelnosti pro dané účely. Autorka bakalářské práce využila 62 citací, zejména internetových. Z formálního hlediska je práce velmi úhledná, psaná kultivovanou češtinou. Připomínku mám pouze k návaznosti jednotlivých citací, která není dodržena. Obrázky 18 a 5 neznázorňují citovaný organismus. Celá práce je přehledně a stručně zpracována a logicky členěna do několika celků zabývajících se strukturou a významem OECD, odpadovým hospodářstvím, charakteristikou a rozdělením testů ekotoxicity. V práci je dále diskutován princip a postup stanovení vlastnosti ekotoxicita u odpadů a způsob hodnocení této vlastnosti. Podstatnou část práce pak autorka věnuje vlastnímu popisu metodik jednotlivých testů OECD, které se používají pro stanovení ekotoxicity odpadů. Zabývá se i dalšími testy, které je možno pro komplexní posouzení vlastnosti ekotoxicita použít nejen při posuzování odpadů, ale i chemických látek a chemických přípravků a prostředků na ochranu rostlin. V kapitole s názvem Srovnání testů OECD autorka prostřednictvím tabelární formy velmi přehledně, třídí jednotlivé testy podle účelu ke kterému je lze použít. Závěr práce tvoří stručné leč velmi výstižné shrnutí získaných poznatků. Při celkovém posouzení bakalářské práce konstatuji, že autorka bakalářské práce prokázala schopnost samostatné práce, účelného využití celé řady pramenů a informací a jejich přehledné zpracování podle vytyčeného cíle bakalářské práce. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 248