KŘENEK, J. Možnost využití oxidu uhličitého při přípravě dimethylkarbonátu z methanolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kizlink, Juraj

Práce je dobře rozdělena na jednotlivé statě, kde se probírá vliv reakčních podmínek, reakční vody, různých katalyzátorů a vedlejších produktů na výtěžek hlavního produktu a také využití dimethylkarbonátu v praxi. Na konci práce je uveden obsáhlý seznam citované literatury. V seznamu literatury je ale nejednotnost a v citacích literatury jsou chyby. Znalost technické anličtiny je nutno zlepšit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování C
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Friedl, Zdeněk

Předložená práce představuje vyčerpávající přehled problematiky využití oxidu uhličitého pro syntézu DMC z methanolu. Získané poznatky z obsáhlé rešerše (152 citací) jsou využitelné jak pro průmyslové realizace, tak pro případný aplikovaný výzkum. Shromážděný materiál by bylo vhodné přepracovat do odborné publikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Logické členění práce B 10
Kvalita zpracování výsledků A 12
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12
Využití literatury a její citace C 9 Velké množství odkazů pochází z čínských pramenů. Zdrojem informací jsou potom pouze abstrakty v CA. Je však vhodné u těchto citací uvádět název práce, aby čtenář měl alespoň tuto informaci. Názvy prací by konečně měly být u všech citací v bakalářské práci, ne pouze v náhodně(?) vybraných.
Úroveň jazykového zpracování B 10
Formální úroveň práce – celkový dojem B 10
Závěry práce a jejich formulace A 12
Navrhovaná známka
B
Body
90

Otázky

eVSKP id 231