FRECER, P. Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Povalač, Aleš

Diplomová práce se zabývá vývojem radiokomunikačního monitoru pro pásmo 868 MHz. Předložený prototyp splňuje požadavky zadání, tj. monitorování obsazenosti jednotlivých kmitočtů v komunikačním pásmu, dekódování přenášených dat na zvoleném kanále a základní implementaci systému AFC. Nad rámec zadání doplnil student do systému nabíjecí automatiku pro akumulátor, připravil hardware pro záznam dat do interní paměti s možností USB připojení k PC a realizoval vysílání pseudonáhodné testovací sekvence. Relizační výstup diplomové práce je plně dokončen, včetně precizního mechanického provedení prototypu. Firmware pro procesor AVR by mohl být lépe optimalizovaný (řetězce v paměti programu, rozdělení funkce main(), méně globálních proměnných), nicméně požadované funkce plní. Formální zpracování práce je na průměrné úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Zamazal, Michal

Student měl navrhnout koncepci a realizovat radiokomunikační monitor s funkcí dekódovaní FSK dat pro pásmo 868 MHz s využitím obvodu CC1020. Práce obsahuje úvod seznamující s využitím ISM pásem, na který navazuje rozbor koncepce a popis návrhu jednotlivých bloků radiokomunikačního monitoru. Na monitoru byla provedena základní měření ověřující přesnost měření výkonu a kmitočtu měřených signálů. Student realizoval funkční vzorek monitoru v podobě vhodné pro praktické používání, čímž splnil zadání. Nad rámec zadání lze považovat doplnění monitoru o USB rozhraní, nabíjecí obvod pro NiMH akumulátory a funkci vysílače s generátorem pseudonáhodné sekvence. Připomínku lze mít k chybějícímu měření spektra vysílače monitoru a ověření souladu s patřičnými normami. V případě nabíjecího obvodu by bylo vhodnější použít speciální nabíjecí čip měřící pokles nabíjecího napětí anebo tuto funkci implementovat přímo v použitém mikrokontroléru. Pouhý časovač nezajistí optimální nabíjení. Vzhledem k měření kmitočtu s přesností v řádu 100 Hz je využití krystalu s interním oscilátorem obvodu CC1020 diskutabilní. V tomto případě by měl být monitor vybaven stabilním externím oscilátorem TCXO s garantovanou stabilitou a přesností kmitočtu pro pracovní teplotní rozsah monitoru. Větší pečlivost mohla být věnována návrhu DPS VF části mezi transceiverem CC1020 a anténním konektorem. Po formální stránce je práce na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 52321