ODLOŽIL, J. Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách při odlévání ve vakuu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Jedná se o technicky mimořádně náročnou a obsahově bohatou práci. Řešení předpokládalo zvládnutí teoretických řešení v oblasti přenosu tepla a krystalizace, složitou a různorodou experimentální práci a verifikaci experimentů pomocí numerické simulace. Diplomant k řešení přistupoval velmi seriózně, pracoval iniciativně a spolehlivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ňuksa, Petr

Cílem práce je ověření problematiky přestupu tepla při tuhnutí odlitků odlévaných ve vakuu do skořepinových forem, zjištění průběhu tuhnutí odlitků ve skořepinových formách a ověření vlivu izolace, dále pak zjištění souvislostí mezi podmínkami tuhnutí odlitku a vzniklou strukturou kovu. Posledním bodem je upřesnění okrajových podmínek pro numerické simulace tuhnutí a predikce struktury pomocí simulačních softwarů. Téma práce je aktuální a v praxi využitelné. Doposud se problematice měření a popisu procesu krystalizace ve vakuu věnovala malá pozornost. Chybí tudíž i dostatek experimentálních výsledků, které tato práce také zahrnuje a přispívá k objasnění dějů, které ve vakuu při krystalizaci a celkovém procesu odlévání nastávají. Byl popsán a experimentálně prokázán vliv izolace a ovlivnění krystalizace při jejím použití. Práce se také zabývá sálání různých částí vtoku navzájem na vzniklou makrostrukturu odlitku. Bylo provedeno množství experimentálních měření, které byly zpracovány graficky do přehledné a vypovídající formy. K práci mám následující připomínky: - Na str. 11 se uvádí, že jednotlivé vrstvy skořepinové formy se navzájem liší hrubostí ostřiva. Chtěl bych poukázat na to, že se jedná pouze o rozdíl mezi lícním a zpevňujícími obaly, ty pak mají zrnitost ostřiva dále již stejnou. - Na str. 27 je uvedeno, tvrzení, že na vakuové peci je možné odlévat libovolné složení materiálu. Upozornil bych zde však na materiály, které při vakuové metalurgii jsou obtížně slévatelné, jako např. vysoceuhlíkaté materiály apod. - Práci by věřím obohatila ještě alespoň stručná zmínka o měřících přístrojích pro určování vakua. Nebylo to však primárním cílem práce. Celkově hodnotím tuto práci velmi kladně. Bez vážnějších připomínek. Práce plně splnila vytýčené cíle a diplomant prokázal schopnost řešit nelehké technické problémy na inženýrské úrovni v teoretické i praktické oblasti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20048