PAVELKA, R. Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Byla provedena analýza technologických aspektů obrábění vyměnitelnými břitovými destičkami včetně praktických zkoušek, jejich porovnání a vyhodnocení výsledků. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí diplomové práce vychází z výborných znalostí aplikací nejnovějších vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem rozsáhlého souboru odborné literatury (knižní publikace, odborné časopisy, Internet, firemní materiály). V úvodní, teoretické části práce je proveden rozsáhlý rozbor řešené problematiky a to z hlediska klasifikace nejčastěji používaných materiálů pro řezné nástroje, opotřebení nástroje, utváření třísky, silového a tepelného zatížení nástroje, konstrukce a geometrie nástroje. Kapitola zaměřená na progresivní prvky v konstrukci vyměnitelných břitových destiček a nové materiály analyzuje současný stav ve společnostech Pramet Tools, Sandvik Coromant, Walter a Iscar. Závěrečná kapitola práce obsahuje výsledky konkrétních zkoušek obrábění vybraných součástí (frézování, soustružení), provedených v menších strojírenských firmách, zaměřené na trvanlivost nástroje a snížení výrobních nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28848