HERODEK, J. Analýza komunikační strategie a návrh na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Práce neobsahuje kvantitativní vyčíslení přínosů navrhovaného řešení. Výborná grafická úroveň spracování navrhovaných nástrojů.
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Práce neobsahuje shrnutí výsledků jednotlivých analýz.
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hošáková, Iva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23494